Norsk bruk av tollvern og hensynet til norsk sjømatnæring

Norges Fiskarlag, Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) og Fiskeri- og

havbruksnæringens landsforening (FHL) er oppriktig bekymret for mulige

konsekvenser av økt norsk tollvern. Økt norsk tollvern er en sak som kan bli krevende

å håndtere overfor ikke bare våre nærmeste handelspartnere i EU, men som også kan

ha betydelig potensiale for å skade norsk sjømatnærings adgang til andre markeder. I

forhold til EU er sjømatnæringen særlig bekymret for konsekvensene for kommende

forhandlinger om tollkvoter for norske sjømatprodukter. Dette er kvoter som er svært

viktig for særlig den delen av norsk sjømatnæring som driver videre bearbeiding.

 

Norsk sjømatnæring erkjenner at Norge innenfor rammen av WTO-avtalen har

formell mulighet til å ty til økt importvern. Men en slik mulighet har også mange

andre land, deriblant land som er store kjøpere av sjømat fra Norge og som kan

komme med motreaksjoner mot økt norsk importvern. I hht NUPI møter norsk sjømat

en global toll på i snitt 12%. WTO-reglene åpner imidlertid for at denne tollen kan

økes til 35%. Konsekvensene for norsk sjømatnæring kan bli store dersom våre

handelspartnere velger å utnytte handlingsrommet som ligger i WTO-avtalen.

 

Norge er fortsatt et lite land med en svært åpen økonomi. En vesentlig årsak til vår

økonomiske velstand er fortsatt begrunnet i handel med utlandet. Våre relasjoner til

handelspartnerne blir derfor avgjørende også fremover. Norges Fiskarlag, Norske

Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) og Fiskeri- og havbruksnæringens

Landsforening (FHL) vil derfor på det sterkeste advare mot økt norsk bruk av tollvern

og setter vår lit til at den nye regjeringen mener det er riktig å prioritere offensive

handelspolitiske interesser.

* * *

Kontaktpersoner:

Norges Fiskarlag, generalsekretær Jan Skjærvø, tlf 924 48019

Norske Sjømatbedrifters Landsforening, adm dir Svein Reppe, tlf 916 33222

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, adm dir Trond Davidsen, tlf 901 80702

Les uttalelsen her


21.11.2013  •  Kategori: Eksport og foredling  •  Postet av: NSL  •  Tilbake