Høringssvar – endring av kvoteåret

Høringssvar – endring av kvoteåret i torskefiskeriene fra 1. januar – 1.september

Viser til deres brev av 4.10.2016, deres ref.nr. 16/12108.  Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) og Fiskekjøpernes Forening (Fifor) med medlemmer langs hele kysten har alltid vært opptatt av at det landes mest mulig fersk fisk og at tilførselen av råstoffet er tilpasset industrien i den grad det lar seg gjøre. Stabil tilgang på fisk skaper lokale arbeidsplasser, bedre etterspørsel på produktene og dermed større verdiskapning i alle ledd.
Tanken med å starte kvoteåret om høsten er at båtene kunne benytte seg av «ferske» kvoter for resten av kalenderåret. Erfaringsmessig er etterspørselen etter fersk fisk stor i de siste 3 kalendermåneder, mens landinger er tilsvarende lav. I den grad dette skyldes oppbrukte kvoter ville en omlegging kunne hatt en effekt. En endring av kvoteåret er et enkelt grep til å sikre landinger av bunnfisk i perioden med høyest etterspørsel. Vi kan ikke se at forvaltingstekniske problemer skal være til hinder for mest verdiskapning langs kysten.
Men det er spørsmålet om flytting av kvoteåret som fortsatt er like aktuelt. Etter hvert har Direktoratet innført faste fartøykvoter i hele kystflåten (for torsk fra 2016). Dette betyr at det ikke bare er tilgjengelighet som bestemmer når båten tar fisken. Rederen/fiskerne kan tilpasse sin fangstøkonomi og har mulighet til å ta hensyn til etterspørselen uten å risikere å miste rettigheten. I tillegg innføres forhåpentligvis snart en kvotefleksibilitet på fartøynivå som kan bidra til å» strekke» landinger ytterlig. Også ferskfiskordningen og levendelagring vil bidra positivt til å få fisk på land utover hovedsesongen.Vi er svært kritisk til måten ferskfiskordningen ble utnyttet på i 2016 og det ble observert rett og slett skandaløse resultat for fiskekvaliteten i 2016, ref. rapporter fra England i fiskeripressen.  Forutsatt at ferskfiskordningen utnyttes optimalt, forventer Fifor og NSL at Direktoratet med slike og bedre fungerende ordninger, er på vei til å gi sjøsiden muligheten til å jevne ut landinger til en naturgitt grad, og dermed imøtekommer landindustriens krav til så stabil tilgang og forutsigbarhet som mulig.
Såfremt Fiskeridirektoratet forsetter sitt arbeid for å jevne ut landingsmønster, konkluderer flertallet i NSL og Fifor med at en endring av kvoteåret ikke er hensiktsmessig.  Allikevel synes vi at det er behov for ytterlige grep.  Fifor/NSL tenker i denne forbindelsen ikke bare på en bedre fungerende ferskfiskordning, men vil også henvise til andre forslag fra Sjømatindustriutvalget, deriblant kvoter for industrien. 
 
Med vennlig hilsen
Jurgen Meinert
 

12.01.2017  •  Kategori: Hvitfisk  •  Postet av: NSL  •  Tilbake