Mattilsynet varsler besøk

Til hvitfiskvirksomheter

Mattilsynet sender ut dette informasjonsskrivet til alle hvitfiskvirksomheter. Skrivet er ment å informere om hva Mattilsynet vil føre tilsyn med under årets vinterfiske. Vi håper at denne informasjonen vil være til hjelp.

Tilsynsresultatene fra fjorårets vintersesong viser at mange virksomheter har forbedret renholdet sitt de siste årene. Det er viktig å fortsette arbeidet slik at den hygieniske standarden opprettholdes, og heves der det er nødvendig.

Det var også en sesong der vi ga flest pålegg på driftsrutiner, renhold, internkontroll og personlig hygiene. Det er bakgrunnen for at vi også i år prioriterer tilsyn med disse punktene.

Vi kommer på tilsyn i 2017

Vårt bidrag til forbedring under årets sesong vil være å føre tilsyn med følgende punkter:

•           Renhold

Vi sjekker renhold under transportbånd, av bryer/ bulkløftere og av utstyr som står ute (mottaksrister og kar/ kasser). Ved gravende funn av mangelfullt renhold må virksomheten være forberedt på å tappe vann ut av bryer/ bulkløftere, og stoppe transportbåndene for nærmere sjekk.

•           Vedlikehold av lokaler og utstyr

Vi sjekker bygningsmessig gjennomgang, og om lokaler og utstyr er i god stand. Virksomheten må være forberedt på å vise frem vedlikeholdsplanen hvis inspektørene avdekker mangler som for eksempel rust, avflakket maling, skade på vannrør, hull i kar og kasser.  

Ved mangler som kan føre til forurensning av næringsmidlene, må det tas i bruk midlertidige løsninger inntil permanent løsning er på plass.

•           Personlig hygiene

Vi sjekker hvilke rutiner virksomheten har for personlig hygiene, og vask og oppbevaring av arbeidsklær i garderobeskap og sluser.

•           Råstoffkvalitet

Vi sjekker hvilke rutiner (mottakskontroll) virksomheten har for å håndtere faktorer som påvirker kvaliteten på råstoffet og videre anvendelser av fisk etter landing, herunder; bløgging, temperatur og sløying (må ses i sammenheng med tidsaspektet).

 •           Driftsrutiner

Vi sjekker virksomhetens rutiner for lagring og håndtering av næringsmidler, rutiner for å hindre kryssforurensning, og skille mellom rent og urent utstyr. Eksempler:

-           Ødelagte kar med innvendige eller utvendige hull og store sprekker skal ikke være i kontakt med næringsmidler.

-           Stabling av kar/paller med næringsmidler og is, skal foregå på en måte som ikke forurenser næringsmidlene. Et eksempel på løsning kan være beskyttelse mellom karene. Det er viktig at beskyttelsen har mekanisk styrke og er stor nok til at den fungerer under håndtering og forflytning.

-           Trerammer er engangsemballasje. Trerammer som brukes til lagring og transport av fersk fisk skal oppbevares hygienisk, og på en slik måte at næringsmidlene ikke forurenses.

-           Fisk, fiskerivarer og fiskehoder skal kjøles ned så snart som mulig etter landing. Uemballerte ferske fiskerivarer skal lagres i is.

-           Det skal være god nok kjølekapasitet til at næringsmidler og biprodukter kan oppbevares hygienisk og adskilt. 

 •           Internkontroll og HACCP

Virksomhetens internkontroll skal sikre at produksjon og bearbeiding av næringsmidler foregår etter gjeldene regelverk. Virksomheten skal iverksette internkontroll i den daglige driften for å kunne avdekke avvik. Vi sjekker om virksomheten bruker internkontrollen aktivt ved å se på for eksempel: om det er etablert en HACCP-gruppe, gjennomført internrevisjoner og evaluert hvordan avvik er håndtert.

Oppfølging ved regelverksbrudd

Mattilsynet oppfordrer virksomhetene til å gå igjennom interne rutiner slik at vi ikke finner alvorlige regelverksbrudd under årets tilsyn. Hvis vi allikevel finner brudd på forskriftskravene følger vi opp med vedtak etter alvorlighetsgrad på regelverksbruddet.

For eksempel vil funn av gulsleipe/ inntørket bakteriebelegg indikere mangelfullt renhold over tid. Mattilsynet ser alvorlig på dette, og i ytterste konsekvens vil deler av virksomheten kunne bli stengt for nedvasking.

Ta kontakt med Mattilsynets lokalkontor hvis du har spørsmål.

Da ses vi.

Med vennlig hilsen,

Mattilsynet

10.01.2017  •  Kategori: Hvitfisk  •  Postet av: NSL  •  Tilbake