En seier for de lokaleide selskapene

Pressemelding

Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) er veldig fornøyd over at fiskeriminister Per Sandberg nå ønsker å prøve ordningen med gjennomsnittlig MTB. Dette er en sak NSL har jobbet med siden 2007 og det er derfor med stor glede vi nå får denne nyheten. Medlemsmassen til NSL som er godt forankret i sine lokalmiljø vil kunne nyte godt av denne ordningen. Dette vil bidra til å øke fleksibiliteten for våre medlemmer å gjøre dem bedre rustet til å håndtere markedet på en fornuftig måte. NSL har stor tro på at mange vil benytte seg av denne ordningen, men om det blir en større volumvekst er ennå for tidlig å si. 

 

Tiden har lenge vært moden for nye grep og videreutvikling av produksjonsreguleringssystemet ved å gi enkeltaktører både større fleksibilitet, handlingsrom og ansvar for markedstilpasning. NSL organiserer lokalt forankrete foretak langs norske kysten som driver næring i form av oppdrett, slakteri, foredling og eksport. For alle disse aktørene har dagens MTB-system vært lite fleksibelt.

 

For oppdrettsleddet har det vært et sterkt fokus på utslakting av fisk når den biologiske produksjonen er størst for å unngå å nå MTB-taket. For de minste aktørene i næringa har det som konsekvens at det har vært vanskelig å kunne utnytte produksjonskapasiteten like godt som større selskap kan. Dette har gitt de større aktører et konkurransefortrinn.

Uforutsette hendelser som avbrutt slakting, sykdomsutbrudd mv. har også vist seg å skape store utfordringer for mindre aktører p.g.a. manglende fleksibilitet. I næringa har en også sett mange eksempler på at velbegrunnede ønsker om produksjonsendringer av fiskehelse- og smitterisikohensyn som vanskelig kan ivaretas p.g.a. manglende fleksibilitet i MTB-regelverket. Eksempelvis kan anbefalinger om forsert utslakting på enkelte lokaliteter av hensyn til fiskehelse blitt unnlatt p.g.a. en har nådd MTB-taket på andre lokaliteter.

For lakseslakteriene har dagens MTB-system ført til stor aktivitet i deler av året, og i mange tilfeller permitteringer i andre perioder. Denne sykliske produksjonen har vært en utfordring m.h.t. å skape helårsarbeidsplasser og stabil arbeidskraft langs kysten. Lakseforedlingsbedrifter opplever de samme utfordringer som slakteriene. I tillegg er det spesielt muligheten til å oppfylle kontrakter med stabile leveranser har vært en utfordringen med syklisk tilgang til råstoff.

Lakseeksportører ser konsekvensene av dagens lite fleksible system i de store prissvingninger som kommer til syne i markedet. Det har tradisjonelt vært store tilgjengelige kvantum med tilhørende lave priser i deler av året, og underdekning av kvantum med tilhørende høye priser i andre deler av året. Norske Sjømatbedrifters Landsforening mener tiden er inne for gjennomsnittlig MTB! 

 


30.06.2016  •  Kategori: NSL informerer  •  Postet av: NSL  •  Tilbake