Nyansering

Pressemelding

Av Stian Lernes, fagsjef Oppdrett

I kjølvannet av det som ble en konflikt mellom forskere og bransjeorganisasjonen

Norske Sjømatbedrifters Landsforening(NSL) vil vi beklage på vegne av våre

medlemsbedrifter for at vi havnet i denne situasjonen. Som bransjeorganisasjon

for en innovativ og framtidsrettet næring var det aldri intensjon fra vår side å

komme i en konflikt med kunnskapsleverandørene og premissgiverne våre.

Uansett må vi minne om offentlighetsloven og den rett vi har til å be om innsyn i

den forskningen som har hatt og vil ha en påvirkning på forvaltningen av vår

næring, fordi den angår oss.

 

At forskere føler at denne innsynsbegjæringen er en fornærmelse mot deres fag

og autoritet kan ikke vi stå til ansvar for da denne typen forskningen må være

transparent. At forskere føler at deres kompetanse er overordnet

innsynsbegjæringer og at tidsbruken til dette går utover deres daglige gjøremål

kan ikke en bransje ta hensyn til. Følelser og personlig integritet må vi alltid heve

oss over for se helheten, det gjør vi og vi ber forskerne gjøre det samme. For oss

handler ikke dette om enkeltpersoner, men om arbeidsplasser og verdiskapning

langs kysten vår.

 

Som bransjeorganisasjon ønsker vi alltid dialog og debatt, vi er åpne for å

diskutere de problemstillinger knyttet til den forskningen som juristen i dette

tilfelle har bedt om innsyn i. Den informasjonen som har blitt gjort tilgjengelig for

oss etter at innsynsbegjæringen kom, har gitt oss svar på en rekke spørsmål og

skapt nye spørsmål som vi ønsker svar på. Dette er viktig for oss når vi skal

utføre den jobben vi er satt til på vegne av våre medlemmer.

 

I et langsiktig perspektiv finnes det ingen motsetningsforhold mellom god

bedriftsøkonomi, god dyrevelferd og miljømessig bærekraft. Det som er viktig for

oss er at forvaltningen av næringen er basert på god nok kunnskap.

 

I vårt høringssvar til Stortingsmeldingen som legger opp til trafikklysordningen,

har NSL i stor utstrekning gitt sin tilslutning til prinsippene som legges til grunn for

både områdeinndeling og evaluering av områdets drift. At NSL ønsker å

diskreditere forskningen for å trenere trafikklysordningen beror således på en

misforståelse.

 

NSL ber om at vi nå legger følelsene til side og retter fokus på å utvikle en næring sammen

for fremtiden.


23.06.2016  •  Kategori: NSL informerer  •  Postet av: NSL  •  Tilbake