Utestengelse fra Russland

Pressemelding

Forslag til tiltak for å avhjelpe situasjonen sjømatnæringen er i som følge av utestengelse fra det russiske marked.

 

Sist torsdag opphørte, med øyeblikkelig virkning, i praksis all norsk fiskeeksport til Russland. Samtidig mottok vi signaler på at utestengelsen skal gjelde for ett år.

 

Russland som marked står for ca. 10 % i verdi av all norsk fiskeeksport og alvoret i situasjonen må ikke undervurderes. Hardest rammet er eksporten av norsk ørret, NVG-sild og blåkveite. Til en viss grad vil eksporten av laks også rammes, men her finnes det sannsynligvis bedre muligheter både på kort og lang sikt.

 

NSL fremmer følgende forslag til tiltak i et forsøk på å imøtekomme sjømatnæringens behov på kort og mellomlang sikt:

 

1. Midlertidig innføring av rullerende gjennomsnittlig MTB for oppdrett av laks og ørret.

NSL gjentar, som i vårt høringssvar om nytt MTB-regime tidligere i år, at myndighetene må innføre rullerende gjennomsnittlig MTB for laks og ørret. Dette ansees av NSL som det viktigst enkelttiltak som kan gjennomføres omgående.

 

2. Utsettelse av departementets forslag om 5 % økning i MTB for laks og ørret.

Dette følger som konsekvens av vårt forslag under pkt. 1. Å starte behandlingen av forslaget nå vil føre til at myndigheter, næring og organisasjoner vil kunne miste fokus og kan være direkte forstyrrende for viktigere gjøremål. NSL foreslår derfor utsettelse av forslaget på ubestemt tid.

 

3. Annullering av forskuttering av kvote for NVG-sild fra kalenderåret 2015 til kalenderåret 2014.

Gjenstående kvote på NVG-sild for 2014 er på ca. 165.000 tonn og i tillegg ligger det sild på lager fra årets vårsesong. Tillatt forskuttering for året 2014 er 25.000 tonn og kommer som et tillegg til gjenstående kvote. NSL foreslår derfor at årets forskuttering annulleres.

 

4. Vurdere om sild kan brukes som nødhjelp i regi av NORAD.

NSL sitter ikke med kompetanse om når og hvordan dette virkemiddelet kan nyttes. Vi vil allikevel ikke unnlate å få nevne muligheten, og ber samtidig departementet undersøke hvilket handlingsrom som finnes og som ikke vil forstyrre eksisterende markeder.

 

5. Utvidelse av mulighetene for eksportkredittsikring.

Samtidig som vi får utestengelsen fra det russiske markedet har vi også en alvorlig situasjon i det andre viktige pelagiske markedet, Ukraina. Næringen opplever økt kommersiell risiko i dette markedet, noe som skaper problemer i distribusjonen av norsk sild som er en viktig matvare for landets befolkning. Norske myndigheter bør raskest mulig utrede muligheten for kredittgarantiordninger som vil gjøre det mulig for kredittforsikringsselskapene og gi tilstrekkelige dekninger. Dette vil være et viktig bidrag for at norsk pelagisk næring skal kunne opprettholde handelsmønsteret til dette viktige markedet.

 

 

Nevnte 5 forslag er alle ment til å bøte på den akutte situasjon som oppsto med utestengelsen fra Russland. Norsk Sjømatnæring har ingen tradisjon i å be om slike tiltak, men alvoret denne gang gir berettigelse til dette. Særlig vil vi framheve den vanskelige situasjonen nord-norsk pelagisk landindustri har havnet i.

Avslutningsvis vil vi nevne at alle tiltak vi har listet er ment som akuttiltak. Situasjonen må følges tett og eventuelle nye tiltak må vurderes fortløpende.

Frode Reppe, presseansvarlig,tel.73841405


13.08.2014  •  Kategori: NSL informerer  •  Postet av: NSL  •  Tilbake