Smoltproduksjon

Tilgang på smolt er en forutsetning for videre utvikling av oppdrettsnæringa. Per i dag har flere regioner underdekning av smolt, og det er derfor en utstrakt transport av smolt mellom ulike deler av landet.

Kvalitet på smolt er også avgjørende for produksjonen i sjø, og da spesielt for å minimere produksjonstap første måneder etter utsett i sjø.

Med økning i produksjon av laks og ørret i Norge er det også et behov for økning av produksjon av settefisk. Tilgang på settefisk med god kvalitet kan bli en flaskehals for videre utvikling av næringa.

NSL ønsker større fokus på rammebetingelser for settefisknæringa. Den teknologiske og biologiske utviklingen i næringa må gjenspeiles i regelverk og tilsynsrutiner. Det må også settes fokus på å få redusert saksbehandlingstid for utvidete og nye tillatelser for settefiskproduksjon.

Sykdomssituasjonen i Norge, med bl.a. ulik håndtering av PD-utrbudd i og utenfor PD-sonen, bidrar til behov for fokus på settefiskproduksjonen i Norge.