MTB - Behov for endringer

Maksimal Tillatt Biomasse (MTB) regulerer i dag produksjonen i oppdrettsnæringa i Norge. MTB er satt til 780 tonn stående biomasse per konsesjon til enhver tid, og 900 tonn for oppdrettere i Troms og Finnmark.


Etter innføring av MTB har det vist seg at oppdrettere med færrest antall konsesjoner har en stor utfordring i å utnytte sine MTB'er like godt som større aktører. Med få utsett vil biomassen i perioder være meget lav i forhold til full utnyttelse.


Selskaper med flere konsesjoner og hyppigere utsett vil kunne produsere opp mot MTB-grensen over lengre tid, og derigjennom ta ut større produksjon per konsesjonsenhet.

I NSL ønsker vi størst mulig grad av likhet for aktørene. Vi ønsker derfor et system som gjør det mulig for de minste aktørene å utnytte sin MTB på samme måte som de større aktørene. Dette kan en oppnå dersom myndighetene innfører en gjennomsnittlig MTB. En gjennomsnittlig MTB vil gi oppdrettere mulighet til å overstige MTB i perioder bare man er tilstrekkelig under i andre perioder. Dette vil ha liten konsekvens for større aktører som allerede i dag har en tilnærmet full utnyttelse av sin MTB over hele året. For de mindre aktørene vil derimot en gjennomsnittlig MTB være et viktig bidrag til å utjevne forskjellene i produksjonsmuligheter mellom små og store aktører.

Etter flere års erfaringer med dagens ordning er det på tide med en revisjon av systemet for å harmonisere dette mer med virkeligheten.