Medlem i NSL oppdrett

NSL oppdrett deltar i ulike prosjekter, råd og utvalg på vegne av våre medlemmer. Vi er også naturlig høringspart for myndighetene ved utforming og endring av regelverk. Her finner du informasjon om pågående aktivitet.

 

Innspill i alle pågående saker kan gis direkte til kristin.saether@nsl.no.  

 

Høringer

NSL er høringspart i alle saker som angår oppdrett. Informasjon om høringer sendes medlemmene kontinuerlig. Alle høringsuttalelser fra NSL utarbeides i samråd med oppdrettsutvalget. Kommentarer og innspill til de enkelte høringene kan sendes Kristin Sæther i administrasjonen.

 

Aktuelle saker på høring:

 

Felles våravlusing 2012

Mattilsynet har sendt ut til høring utkast til forskrift om endring om samordnet behandling mot lakselus våren 2012. Høringsfristen er satt til 5. des. 2011.

Forskriften pålegger samtlige akvakulturanlegg i alle fylker fra og med Rogaland til og med Nordland å behandle mot lakselus dersom lusetallet overstiger tiltaksgrensene. Kravene i forskriften kommer i tillegg til omsetnings- og sykdomsforskriften og luseforskriften. Dette betyr for eksempel at virksomhetene ikke er fritatt fra å behandle mot lakselus i periodene utenom de samordnede behandlingene dersom tiltaksgrensene i nasjonal luseforskrift overskrides.

Forskriften stiller ytterligere krav til planlegging og gjennomføring av samordnede behandlinger mot lakselus, som kommer i tillegg til de kravene som er stilt i luseforskriften. Disse er kort oppsummert følgende:
  • Det stilles strengere krav til planer for behandlinger mot lakselus, som skal være samordnet med andre akvakulturanlegg og gjennomføres i samsvar med planen, jf. § 4.
  • Det stilles strengere krav til telling av lakselus i forkant av planlagt samordnet behandling, jf. § 5.
  • Det stilles krav til at virkningen av oral behandling skal komme i treukersperioden for vårbehandling som virksomheten har fastsatt i planen, jf. § 4
  • Krav om gjennomføring av samordnede behandlinger i en treukersperiode om våren videreføres, jf. § 6, men det fastsettes en periode på fem uker som virksomhetene kan legge behandlingene innenfor.
 
Tidsrom for gjennomføring av samordnede behandlinger skal fremgå av planene i henhold til § 4. Mattilsynet vil ha nødvendige vedtakshjemler for å sikre tilfredsstillende gjennomføring av samordnede behandlinger.
 
Mer informasjon finnes på Mattilsynets hjemmesider.

 

akvARENA

NSL er medlem i Teknologi akvARENA, en klynge av teknologiprodusenter, kunnskapsmiljø, organisasjoner og havbruksselskaper i Trøndelag. Klyngen har hovedfokus på utvikling og bruk av    teknologi innen oppdrettsbransjen.

 

Les mer om akvARENA her.

SmartCatch

NSL er i samarbeid med Teknologisk Institutt partner i et EU–prosjekt med navnet SmartCatch.

 

Prosjektet har som formål å prøve ut såkalt intelligent tauverk i oppdrett for å bidra til hindre sliting av tau og påfølgende rømming av fisk. Det intelligente tauverket har innebygde sensorer som varsler når slitestyrken begynner å avta. Teknologien kan derfor vise seg å bli svært nyttig for oppdrettsnæringen, både med hensyn til miljø og økonomi.